मगर सेहेच समचार

मीझोर लाफाको, मगर भासाङ सेहेच समचार सेईङ हई