सेहेच समाचार

ईसेई सेहेच समचार फीलीम्‌ नाकई ईन्‌टरनेटाङ नई ङोस्‌की य़ोक्‌ले। ईडी ईसेई फीलीम्‌ चहसा डेनाङ छ्‌यूक्‌नी होटई कम्‌प्‌यूटर , Tablet, Iphone, MP4, MP3 र मोबाईलाङ काम ङोस्‌नी हई।

म़ाट्‌च मीजा फीलीम्‌ ङोस्‌की होटई छ्‌यूक्‌की ईलाक्‌  Click जाट्‌नी