अन्‌ट खेरेप नई ले


ईसेई अन्‌ट खेरेप नई ले फीलीम्‌ नाकई ईन्‌टरनेटाङ नई ङोस्‌की य़ोक्‌ले। ईडी ईसेई फीलीम्‌ चहसा डेनाङ छ्‌यूक्‌नी होटई कम्‌प्‌यूटर

, Tablet, Iphone, MP4, MP3

मोबाईलाङ काम ङोस्‌नी हई।म़ाट्‌च मीजा म्‌यारमीन जाट्‌च अर्‌को फीलीम्‌ ङोस्‌की होटई छ्‌यूक्‌की ईलाक्‌ click जाट्‌नी