अन्‌ट खेरेप नई ले

ईसेई अन्‌ट खेरेप नई ले फीलीम्‌ नाकई ईन्‌टरनेटाङ नई ङोस्‌की य़ोक्‌ले। ईडी ईसेई फीलीम्‌ चहसा डेनाङ छ्‌यूक्‌नी होटई कम्‌प्‌यूटर , Tablet, Iphone, MP4, MP3 मोबाईलाङ काम ङोस्‌नी हई।

म़ाट्‌च मीजा म्‌यारमीन जाट्‌च अर्‌को फीलीम्‌ ङोस्‌की होटई छ्‌यूक्‌की ईलाक्‌ click जाट्‌नी