छोयो भेरेट्‌चोऊ ऊखान

Downloads: 

ईसई छोयो भेरेट्‌चोऊ ऊखान बाईबलोऊ नईयाँ करार मर्‌कूस ४ : १ - २० लकीङ छ्‌यूक्‌च हो। येसू प्‌रभूए ईसई ऊखानाङ परमेसोरोऊ बचन छोयो हो डेनाङ झाचहीँ काल़ा भर्‌मीको हो डेम डेया। ईसई मार्‌जा कीटाब परीछन जाट्‌की डेम माट्‌रई खास्‌च हो। पट्‌टन पऱेस्‌की ईन्‌टरनेटाङ ङोस्‌नी होटई छ्‌यूक्‌नी। अर्‌को ऊखान ङोस्‌की होटई पऱेस्‌की ईलाक्‌ click जाट्‌नी

  • छोयो भेरेट्‌चोऊ ऊखान