पूर्‌बेली ख्‌रीस्‌टीयन मगर ल़ीङ्‌को

ईसेई पूर्‌बेली ख्‌रीस्‌टीयन मगर ल़ीङ्‌को पूर्‌ब पस्‌चीम मगर संगटी लकीङ छ्‌यूक्‌च हो। नाकई ईसेई ल़ीङ्‌को ईन्‌टरनेटाङ नई सेकी य़ोक्‌ले। ईडी ईसेई ल़ीङ्‌को चहसा डेनाङ छ्‌यूक्‌नी होटई मोबाईलाङ काम सेनी हई।

सेके राहानी ना ल़ीङ्‌को सेनी

 

Thumbnail image