भर्‌मीयो मीगीन

Downloads: 

कान्‌ भर्‌मीओ मीगीनाङ मासेहेच बाट्‌को आर्‌चूवार ङूले। होटई ईर्‌कई कानूङ जीबनाङ ही ही जाट्‌ले डेच ईसई कीटाबई कान्‌की डेले।

Cover of Heart of man.jpg