म़ाट्‌च मीजा

ईसेई म़ाट्‌च मीजा फीलीम्‌ नाकई ईन्‌टरनेटाङ नई ङोस्‌की य़ोक्‌ले। ईडी ईसेई फीलीम्‌ चहसा डेनाङ छ्‌यूक्‌नी होटई कम्‌प्‌यूटर र मोबाईलाङ काम ङोस्‌नी हई।

सेहेच समचार फीलीम्‌ ङोस्‌की ईलाक्‌ क्‍लिक जाट्‌नी