मेरो कथा

केही गवाहीहरु राख्‍ने प्रकृया चाँडै हुँदैछ, कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोस्‌...